PODZIEL SIĘ

Jest to kolejna pozy­cja wybit­nego ame­ry­kań­skiego spe­cja­li­sty — prak­tyka rynku papie­rów wartościowych, doradcy inwe­sty­cyj­nego i pro­fe­sora uni­wer­sy­tetu, Marka Sko­usena.
„W moim głę­bo­kim prze­ko­na­niu nie ma dru­giej szkoły eko­no­micz­nej, która – wła­śnie jak szkoła austriacka – ofe­ro­wa­łaby tak dogłębną, poprawną i spraw­dza­jącą się w prak­tyce teo­rię. W dzi­siej­szym peł­nym nie­prze­wi­dy­wal­no­ści i gwał­tow­nych zwro­tów świe­cie jest to nie­zwy­kle ważna cecha. Zwłasz­cza z inwe­sty­cyj­nego punktu widzenia”.
„Teo­ria austriacka jest fun­da­men­tem eko­no­micz­nym dla wielu libe­ral­nych i kon­ser­wa­tyw­nych tzw. tru­stów inte­lek­tu­al­nych (think tank). Pośród nich należy wymie­nić Cato Insti­tute, Foun­da­tion for Eco­no­mic Edu­ca­tion, Man­hat­tan Insti­tute, a w szcze­gól­no­ści Mises Insti­tute. Pod sil­nym wpły­wem „Austria­ków” dzia­łają insty­tu­cje euro­pej­skie, w tym Insti­tute of Eco­no­mic Affa­irs z Lon­dynu”. „W świe­cie giełdy i finan­sów wielu dorad­ców inwe­sty­cyj­nych, a także spe­cja­li­stów rynku papie­rów war­to­ścio­wych opiera się w swo­ich ana­li­zach na zdro­wych fun­da­men­tach dok­tryny i teo­rii ASE, pole­ga­jąc szcze­gól­nie na jej naj­sil­niej­szych stro­nach, takich jak zagad­nie­nia przed­się­bior­czo­ści, subiek­ty­wi­zmu, indy­wi­du­ali­zmu, a także ana­liza fundamentalna”.
Mark Skousen

Ceny:

-Książka: 24zł

-E-book: 19zł

ZAMÓWIENIA

Zamówienia prosimy składać w następującej formie na adres wydawnictwo@menger.pl

Podając:

  1. Tytuły zamawianych książek.
    2. Ilość sztuk konkretnych książek.
    3. Adres e-mail oraz telefon do siebie.
    4. Adres wysyłki książek.

Nr konta: 59 1140 2004 0000 3302 7606 1154

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here