Strona główna Nasz Patron

Nasz Patron

Carl Menger urodził się 23 lutego 1840 w Nowym Sączu, syn Antona i Karoliny z d. Gerzabek. Zmarł 27 lutego 1921 w Wiedniu. Austriacki ekonomista, twórca austriackiej szkoły ekonomii.
Opublikowane w 1871 roku Zasady ekonomii uznaje się za początek szkoły austriackiej. Stworzył teorię wartości i ceny. Opracował prakseologiczną metodologię teoretycznych badań ekonomicznych. Polega ona na szukaniu uniwersalnych prawidłowości dotyczących ludzkiego działania. Swoje stanowisko metodologiczne Menger wyraził najpełniej w drugiej po Zasadach ekonomii ważnej książce Dociekania nad metodą nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii politycznej.
O ile w obrębie szkoły austriackiej nie ma zgodności co do oceny wkładu późniejszych jej przedstawicieli, w szczególności Wiesera i Hayeka, o tyle wszyscy zdają się doceniać dorobek Mengera. Ludwig von Mises pisał o Zasadach ekonomii, że po ich przeczytaniu stał się ekonomistą. Joseph T. Salerno, że Menger (…) opracował i konsekwentnie wykorzystywał prawidłową, prakseologiczną metodę prowadzenia teoretycznych badań ekonomicznych. Tym samym w metodzie i rdzeniu teoretycznym, austriacka teoria zawsze pozostanie ekonomią mengerowską. Joseph Schumpeter pisał, że „Menger nie był niczyim uczniem, a to, co stworzył, nie traci na aktualności (…) teoria wartości, ceny i dystrybucji Mengera jest najlepszą, jaką dysponujemy do dnia dzisiejszego” (Jesus Huerta de Soto, Szkoła austriacka – ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Fijorr publishing, Warszawa 2010).

Peter G. Klein z uniwersytetu W Missouri w przedmowie do wydania Zasad Ekonomii z 1976 roku, wskazując na aktualność dzieła, pisał: „Podczas gdy w większości współczesne traktaty ekonomiczne są nadęte i nudne, książka Mengera jest niezwykle łatwa do czytania nawet dzisiaj. Jej język jest klarowny, analiza jasna i logiczna, a przykłady jasne i pouczające”. We wstępie do tego samego wydania Friedrich von Hayek pisze, że „co jest wspólne dla członków szkoły austriackiej, co determinuje ich odrębność i podstawę ich późniejszych prac, to akceptacja nauk Carla Mengera” (Carl Menger, Principles of economics, wydanie drugie, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2007, s. 13).

Gorąco polecamy zapoznanie się z Zasadami Ekonomii Carla Mengera.

Zasady Ekonomii Carl Menger