Strona główna Cele

Cele

Celem naszej organizacji jest promocja edukacji domowej (homeschooling), przedsiębiorczości poprzez budowę społeczności start-upowych oraz organizowanie stref specjalnych EPPA/LEAP.

Patronem fundacji jest Carl Menger, jeden z najwybitniejszych ekonomistów naszych czasów, człowiek urodzony na polskiej ziemi w Nowym Sączu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest twórcą austriackiej szkoły ekonomii, która zapoczątkowała nową erę w ekonomii.

Statut Fundacji Instytut Carla Mengera

tekst jednolity na dzień 26 października 2017 r.

 §1

 1. Jan Marian Fijor, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Soczyńskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego nr 34, spisanym w dniu szóstego listopada 2012 r., repertorium A nr 5196/2012, Fundację o nazwie: Fundacja Instytut Carla Mengera, zwanym w dalszej części statutu “Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r.
  o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
  24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego statutu.

§2 

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  W szczególnych przypadkach także poza granicami kraju.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
 5. Właściwym ministrem jest Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§3

Celem Fundacji jest:

 1. Promocja idei wolnorynkowych oraz przedsiębiorczych.
 2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekonomii, filozofii, wysokich technologii oraz przedsiębiorczości.
 3. Promowanie postaw obywatelskich.
 4. Zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie projektów związanych z przedsiębiorczością.
 5. Włączanie dzieci i młodzieży w działania publiczne w ramach wolnego czasu, jako forma zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw ekonomicznych, społecznych i gospodarczych.
 7. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w domu i biznesie.
 8. Zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, mieszkającymi stale poza granicami Polski.
 9. Wspieranie osób uzdolnionych poprzez prowadzenie i promowanie, wspomaganie
  i rozwój indywidualnych talentów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu.
 11. Popularyzowanie dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesu przedsiębiorców,
  w celu zachęcenia do zakładania własnych firm, zarówno przez kobiety, jak
  i mężczyzn, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa równych szans i możliwości we wszystkich aspektach życia gospodarczego.
 12. Działalność charytatywna i dobroczynna.

§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej i przedsiębiorczej.
 2. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych.
 3. Opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów.
 4. Prowadzenie i wspieranie centrów edukacji biznesowej, ekonomicznej i technologicznej.
 5. Promocja i reklama firm i instytucji wspierających rozwój ekonomiczny społeczeństwa
  i przedsiębiorczości.
 6. Wspieranie organizacji i instytucji oraz mentoring w zakresie przedsiębiorczości
  i ekonomii.
 7. Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą.
 8. Aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich.

 §4a

Działalność, określona w § 4 będzie finansowana ze środków Fundacji.

§5

 1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

1) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej i przedsiębiorczej,

2) organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych,

3) opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów,

4) prowadzenie i wspieranie centrów edukacji biznesowej, ekonomicznej i technologicznej,

5) promocja i reklama firm i instytucji wspierających rozwój ekonomiczny            społeczeństwa i przedsiębiorczości,

6) wspieranie organizacji i instytucji oraz mentoring w zakresie przedsiębiorczości
i ekonomii,

7) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą,

8) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich,

 1. Odpłatna działalność pożytku publicznego:

1) organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych,

2) opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów,

3) prowadzenie i wspieranie centrów edukacji biznesowej i ekonomicznej.

 §6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł (z czego: 1500 zł przeznaczone na działalność statutową a 1000 zł na działalność gospodarczą) oraz środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  • Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  • darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych, dotacji, grantów
   i subwencji osób prawnych,
  • dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  • dochodów z darów i zbiórek,
  • dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • odsetek bankowych,
  • dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Rok obrotowy trwa od 01.01. do 31.12.

§7

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną
w § 3 i § 4.

§8

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  • 61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 11.Z Wydawanie książek
  • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 12.Z Działalność portali internetowych
  • 20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
   i humanistycznych
  • 59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  • 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji
  • 11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • 30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  • 60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 59.A Nauka języków obcych
  • 32 Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
  • 20.Z Szkoły podstawowe
  • 10.Z Wychowanie przedszkolne
  • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
   i targowiskach
  • 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  • 38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
  • 34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
  • 07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.
  • §9
 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, wybieranych uchwałą fundatora.
 2. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu lub zrzeczenia się. Wówczas fundator może uchwałą wybrać osobę na zwolnione miejsce.

 §10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Zarząd:

1) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

2) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

3) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

4) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
5) podejmuje decyzję o przystąpieniu do spółek i fundacji,
6) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych osób; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych składa Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.
 4. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu, mogą również domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

§11

 1. Do zadań Fundatora należy w szczególności:

1) powołuje i odwołuje Zarząd,

2) dokonuje zmian w statucie. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych
w akcie założycielskim,

3) określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację,

4) zatwierdza sprawozdania z działalności Fundacji.

 1. Do zadań, o których mowa w pkt 1 Fundator może wyznaczyć inną osobę (np.: członka zarządu, pełnomocnika procesowego) dając jej swoje pisemne pełnomocnictwo.
 2. Decyzje Fundatora podejmowane są w formie uchwały.
 3. Fundator może zasiadać w organach fundacji.
 4. W przypadku śmierci Fundatora jego zadania przejmuje Zarząd.

§12

 1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundację, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Prezes: Edyta Anna Malinowska

Wiceprezes: Jan Marian Fijor