Strona główna Cele

Cele

Celem naszej organizacji jest promocja edukacji domowej (homeschooling), przedsiębiorczości poprzez budowę społeczności start-upowych oraz organizowanie stref specjalnych EPPA/LEAP.

Patronem fundacji jest Carl Menger, jeden z najwybitniejszych ekonomistów naszych czasów, człowiek urodzony na polskiej ziemi w Nowym Sączu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest twórcą austriackiej szkoły ekonomii, która zapoczątkowała nową erę w ekonomii.

STATUT FUNDACJI INSTYTUT CARLA MENGERA

Warszawa, 18 listopada 2013

 

Statut Fundacji Instytut Carla Mengera

 

 §1

 1. Jan Marian Fijor, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Soczyńskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego nr 34, spisanym w dniu szóstego listopada 2012, repertorium A nr 5196/2012, Fundację o nazwie: Instytut Carla Mengera, zwanym w dalszej części statutu “Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 nr 234 poz. 1536) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 3

Celem Fundacji jest:

 

1. Promocja idei wolnorynkowych oraz przedsiębiorczych

2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekonomii, filozofii i oraz przedsiębiorczości
3. Promowanie postaw obywatelskich

4. Zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie projektów związanych z przedsiębiorczością

5. Szerokie łącznie dzieci i młodzieży w ramach wolnego czasu jako forma zapobiegania niedostosowaniu społecznemu

6. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw ekonomicznych i społecznych

7. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w domu i biznesie

8. Zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, mieszkającymi stale poza granicami Polski

9. Promocja i organizacja wolontariatu

10. Popularyzowanie dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesu przedsiębiorców, w celu zachęcenia do zakładania własnych firm, zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa równych szans i możliwości we wszystkich aspektach życia gospodarczego.

 § 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej,

2. organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych,

3. opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów

4. prowadzenie i wspieranie centrów edukacji biznesowej i ekonomicznej

5. promocja i reklama firm i instytucji wspierającej rozwój ekonomiczny społeczeństwa i przedsiębiorczości,

6. wspieranie organizacji i instytucji w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii,

7. współpraca z organizacjami i instytucjami i osobami w kraju i za granicą,

8. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich.

9. zorganizowanie i prowadzenie biura

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł (z czego 1500 zł przeznaczone na działalność statutową a 1000 zł na działalność gospodarczą) oraz środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1)      funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

2)      darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

3)      dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

4)      dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

5)      dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

                                                                                                    § 6

            Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 3 i § 4.

 

§ 7

 Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.

 1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczejpodejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1)      47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2)      47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3)      58.11.Z Wydawanie książek

4)      58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

5)      63.12.Z Działalność portali internetowych

6)      72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

7)      85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

8)      58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

9)      74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej            niesklasyfikowana

10)   58.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

11)   63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

12)   70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacji

13)   82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

14)   72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

15)   47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

16)   59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

17)   74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

§ 8

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, wybieranych uchwałą fundatora na okres trzech lat.
 2. Fundator może uchwałą odwołać członka Zarządu przed końcem kadencji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu lub zrzeczenia się. Wówczas fundator może uchwałą wybrać osobę na zwolnione miejsce.
 5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd fundacji:

1) reprezentuje ją na zewnątrz,
2) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
9) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 4. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 

§ 11

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 12

 1. Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.